Syrian

Hamidreza Davoodi Name Mehdi Shahsavari
DAN 5th
Dojo Syrian Shahsavari dojo
TEL & FAX (+98) 913 579 6085
E-Mail iko.jka.shahsavari@gmail.com